Adjuster

z angličtiny. regulátor
fyzická alebo právnická osoba, zástupca poisťovne, na riešenie otázok súvisiacich s pohľadávkami poisteného na poistné udalosti. A. porovnáva skutočnosti a okolnosti poistnej udalosti, vypracúva znalecký posudok pre poisťovateľa, vykonáva funkciu komisára pre naliehavé situácie. A. vykonáva hodnotenie rizika na základe výsledkov poistnej udalosti (realizácia rizika) a usiluje sa o dosiahnutie dohody s poisteným o výške splatnej kompenzácie. A. môže konať ako zamestnanec poisťovne a ako zástupca poisťovateľa, ktorý pracuje na základe zmluvy o preskúmaní a likvidácii strát.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.