Analýzy variance

štatistickou metódou pre nadviazanie komunikácie medzi výrobné štruktúry označením a faktora premenné. Meracie roztok komunikačné úlohy na základe rozkladu súčet kvadratických odchýlok pozorovaných hodnôt výslednej premennej z celkového priemeru v častiach, ktoré prispievajú k zmene tohto atribútu.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.