Analýza je-Lm

makroekonomická analýza, viazanie postavenie na trhu s tovarom so situáciou na finančnom trhu, ktorý používate, krivky každý bod, ktorý odráža kombináciu úrokových sadzieb a reálneho národného produktu na plánované investície, ktorá sa rovná predpokladaných úspor a krivky LM, z ktorých každý odráža kombináciu úrokovej sadzby a skutočného národného produktu s peňažnou ponukou rovnajúcou sa dopytu po peniazoch. Prekročenie kriviek znamená, že peňažná zásoba je dostatočná na takú úrokovú sadzbu, ktorá vyrovnáva plánované investície a plánované úspory. Keďže IS krivka je spojená s plánovanými výdavkami, jeho zmena odzrkadľuje zmenu vo fiškálnej politike. Krivka LM odráža zmeny v menovej politike, pretože súvisí s peňažnou ponukou. Analýza IS-LM teda umožňuje zhodnotiť interaktívny vplyv na makroekonomiku fiškálnej a menovej politiky. Nástroje IS-LM boli vyvinuté JR Hicksom v tridsiatych rokoch minulého storočia. a E. Hansen v 50-tych rokoch.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.