Riziko obratu majetku

koeficient charakterizujúci efektívnosť využívania aktív. Vypočítaný ako pomer čistých tržieb z predaja k priemernej ročnej hodnote aktív.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.