Analýza bilancie

posúdenie stavu súvahy, výkazu ziskov a strát, preskúmanie správy o stave podniku a jeho prílohách.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.