Koeficient Investície

koeficient, ktorý charakterizuje podiel štátnych zdrojov smerujúcich do kapitálových investícií. Vypočíta sa ako pomer kapitálových investícií k hrubému domácemu produktu.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.