Koeficient finančnej závislosti

finančný pomer charakterizujúci závislosť firmy od vypožičaných prostriedkov. K. f. h. sa vypočíta ako pomer dlhodobých a krátkodobých záväzkov.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.