Pomer ziskovosti

koeficient vypočítaný ako pomer čistého príjmu ako percentuálny podiel z objemu predaja.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.