Credit Aval

Záruka úverovej inštitúcie na záväzky klienta tretím stranám (príjemcom). Ak príjemca lavíny svojich dlhových záväzkov nepoužíva tekutú lavínu veriteľa. Vzťah medzi veriteľom a príjemcom sa riadi pravidlami občianskeho práva. K. a. môže byť krátkodobý, strednodobý a dlhodobý. Aj v medzinárodnej praxi existuje aj neustále KA. , ktoré sa splácajú, ak príjemca nemôže uplatniť nároky voči poskytovateľovi služieb. Najdôležitejší druh K. a. : záruka na úver, záruka na odloženie prepravy, záruka v prípade skúšky, záruka sumy ponúkanej v aukcii, záruka na vklad, záruka dodávok a záruka za plnenie zmluvných záväzkov. V medzinárodnej praxi sa používajú záruky nákladných kontajnerov. Úverové inštitúcie účtujú za. tzv. Avalova provízia - percento sumy záruky alebo záruky, ktorej výška závisí od trvania zmluvy o zlomovom úvere, bonity príjemcu úveru, sumy rizika a poskytnutých záruk.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.