Roztomilý!

roztomilý!
THE LOVELY, -th, -th; drahá, sladká, roztomilá, sladká a sladká.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.