Likvidity Cash Flow

likvidity cash flow (alebo zmena v čistej úverovej pozícii)
je miera deficitu alebo prebytku prebytočnej hotovosti vznikajúceho v prípade plnej pokrytie všetkých záväzkov z pôžičiek. Metóda likvidného peňažného toku vám umožňuje rýchlo vypočítať peňažný tok v podniku.
sa vypočíta podľa vzorca:
LDP = (DK1 + KK1 - DS1) - (DK0 + KK0 - DS0)
DK1 a DK0 - dlhodobé pôžičky na konci a na začiatku sledovaného obdobia
KK1 a KK0 - krátkodobé pôžičky na konci a na začiatku sledovaného obdobia
DS1 a DS0 - finančné prostriedky na konci a na začiatku sledovaného obdobia

business Glosár. Akademik. pv. 2001.