МАТОВЫЙ 2

МАТОВЫЙ 2
МАТОВЫЙ 2 pozri partner 1.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.