Reciprocity INSURANCE

Prax vzájomnej výmeny, v ktorom je univerzálnou poisťovňou ponúkajúca časť svojej činnosti do iného poisťovateľa sa zaisťovacích operácií, očakáva, že táto ho mal vyzvať k účasti na ich záležitostí preradením časti primárneho rizika. Reciprocita môže byť daná objemom prémie alebo očakávanými výsledkami prechodu zmlúv tejto a druhej strany. Ak sa zmluvy zadávajú prostredníctvom sprostredkovateľa, môže sa poskytnúť takzvaná obchodná reciprocita

Obchodný slovník. Akademik. pv. 2001.