NANSUK

NANSUK
NANSUK a NANSUK , manžel. Tenká bavlnená tkanina podobná plátnu. | adj. nanssukovy , th, th a nanssukovy , th th. Nansukovye plátno.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.