ľUdia

ĽUDIA
ĽUDIA, ľudia, ľudia, ľudia, ľudia.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.