Rezervačný faktor

, vypočítaný ako pomer výšky rezervných fondov k objemu pracovného kapitálu.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.