Riziko rizika

koeficient, vypočítaný ako pomer veľkosti prípadnej straty k očakávanému zisku.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.