SHELF 2

SHELF 2
DOLE 2 cm.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.