Spáliť

Spáliť
BURN, horieť, horieť, horieť; spálené, spálené; obzhogshiysya; obzhogshis; sovy.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.